PRIMARIA COMUNEI COPACELE

ANGAJARI > Concurs post vacant sofer

» Inapoi

Concurs post vacant sofer

Primaria comunei Copacelecu sediul in localitatea Copacele, nr. 122, judetul Caras Severin, organizeaza concurs in data de 1 iunie 2016, ora 10:00 si interviul in data de 2 iunie 2016, ora 10:00, pentru ocuparea postului vacant contractual debutant de sofer din cadrul compartimentului administrativ.

Pentru participarea la concurs, candidatii trebuie sa indeplineasca in mod obligatoriu conditiile generale si specifice prevazute in Hotaraea de Guvern nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzator functiilor contractuale si a criterilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, platit din fonduri publice

Dosarul pentru înscriere la concurs se depune până la data de 27.05.2016, ora 16:00 la sediul Primăriei comunei Copacele şi trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente: 

1. Cererea de înscriere la concurs; 

2. Copia actului de identitate, a certificatului de nastere si a celui de casatorie (daca e cazul)

3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului; 

4. Copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor; 

5. Cazierul judiciar; 

6. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; 

7. Copie permis de conducere categoria “D” si copie atestat transport persoane eliberat de ARR; 

8. Curriculum vitae. 

Pentru informatii suplimentaretelefon/fax 0255510132.Fisiere: